2013-07-26

กลุ่ม KSME จากธนาคารกสิกรไทยรุ่น K18 เยี่ยมชมโรงงาน

กลุ่มเพื่อนๆ ที่เข้าอบรม KSME รุ่น K18 ของธนาคารกสิกรไทย มาเยี่ยมชม ขั้นตอนการผลิตกระดาษ ที่โรงงานผลิตกระดาษ