ทางบริษัท มีเอกสาร รง.4
ใบอนุญาต 105
สามารถรองรับลูกค้าที่ต้องใชัเอกสารของกรมอุตสาหกรรม

       เมื่อปี 2534 เริ่มประกอบธุรกิจรีไซเคิล โดยได้เข้าร่วมประมูลเศษวัสดุเหลือใช้จาก โรงงานอุตสาหกรรม โดยทั่วไปในบริเวณ จังหวัดชลบุรี

       เมื่อปี 2535 ได้ขยายกิจการโดยจดทะเบียนในนาม ร้าน เอ.พี.ค้าของเก่า และได้ดำเนินธุรกิจ จนประสบความสำเร็จ เป็นที่รู้จักของผู้คนและคู่ค้าทั่วไป ต่อมาได้ดำเนินการขยายกิจการ และเปิดบริษัทขึ้นมาเพื่อรองรับกิจการซึ่งขยายตัวเพิ่มขึ้นในนาม “บริษัท เอ.พี.รีไซเคิล อินดัสเตรียล จำกัด” เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2543 มีพนักงานในบริษัทรวมทั้งสิ้น 43 คน และได้ดำเนินกิจการเรื่อยมาจนเป็นที่รู้จัก และยอมรับของผู้คนในท้องถิ่น ประกอบกับผู้บริหารในบริษัททุกคนได้มองเห็นว่า ธุรกิจนี้สามารถที่จะสร้างงานให้กับผู้คนในท้องถิ่นตนเองและท้องถิ่นอื่นได้ และธุรกิจนี้ยังเป็นธุรกิจใน เชิงสร้างสรรค์ ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้คนทั่วไปได้เข้าใจและตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทางผู้บริหารจึงได้มีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไป โดยได้มีการดำเนินการไปบางส่วนแล้ว